Architektura - služby


PROJEKČNÍ ČINNOST

Provádíme projektové práce širokého rozsahu od rodinných domů přes nemocnice až po speciální stavby.

Spolupracujeme se rozsáhlým okruhem odborníků, zabývajících se projektováním pozemních staveb, jejich statického a požárního řešení, technikou prostředí staveb, inženýrskými objekty, provozními soubory apod. Společně můžeme našim zákazníkům nabídnout celé spektrum odborně provedených a koordinovaných projektových prací.

Urbanismus

Vyhotovíme územně plánovací dokumentaci pro sídelní útvary menšího rozsahu nebo jejich části.
Vytvoříme provozní studii funkčního celku na základě požadavků investora a známých provozních vazeb.

Architektura

Nabízíme kompletní zpracování projektové dokumentace od přípravné fáze projektu, vypracování studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, tendrové a realizační až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

Interiéry

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci od přípravné fáze projektu, vypracování studie až po projekt interiéru. Rovněž nabízíme pomoc při realizaci.


Jednotlivé projekty mohou být prezentovány podle přání investora, graficky např. vytvořením vizualizace nebo zpracováním prostorového modelu.SLUŽBY

Provádíme konzultační a poradenskou činnost před začátkem výstavby i v jejím průběhu. Zajistíme geodetické podklady, průzkumy všeho druhu.

Poradenská a konzultační činnost

Na základě přání investora zajistíme jakékoliv poradenství v oboru stavebnictví (např. statika, stavební fyzika), architektury a urbanizmu. Poskytujeme odborné poradenství ve zdravotnictví.

Příprava zakázky

Zajistíme potřebné podklady, zaměření stávajícího stavu, potřebné průzkumy a expertní posudky pro zpracování projektové dokumentace.

Zpracování kompletní projektové dokumentace

Vypracujeme studii, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, tendrovou a realizační dokumentaci.

Inženýrská činnost

Zajistíme potřebná stanoviska, souhlasy a povolení nutná pro povolení výstavby i pro uvedení stavby do provozu.

Součinnost při výběru dodavatele

Zpracujeme tendrovou dokumentaci, nabízíme pomoc při zpracování poptávky i vyhodnocení nabídek.

Součinnost při výstavbě

Autorský dozor a technický dozor investora ochrání záměr stavebníka a uvedou prováděnou stavbu do souladu s projektovou dokumentací. Před výstavbou nebo v jejím průběhu zpracujeme dokumentaci klientských změn a následně dokumentaci skutečného provedení.

Součinnost při uvádění stavby do provozu

Zpracujeme potřebnou dokumentaci pro kolaudační souhlas a uvedení do provozu. Zpracujeme provozní řády. Na základě provozního a požárního řešení budovy vytvoříme informační a orientační plány.